ผู้บริหาร สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบO-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

+++++วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ภายใต้การนำของผู้บริหารการศึกษา ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด โดยแบ่งพื้นที่การติดตามตรวจเยี่ยมเป็น 4 สหวิทยาเขต ได้แก่ สหวิทยาเขตพิงกัน จังหวัดพังงา นำโดยนางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง สหวิทยาเขสิมิลัน จังหวัดพังงา นำโดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.พงภกรน สหวิทยาเขตเทพกษัตรี จังหวัดภูเก็ต นำโดยนายนรินธร์  เซ่งล้ำ รองผอ.สพม.พงภกรน และสหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนอง นำโดยนายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์ รองผอ.สพม.พงภกรน เพื่อติดตามดูความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบ และให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ ทุกโรงเรียนดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนักเรียนบางส่วนขาดสอบ และไม่สามารถมาสอบได้เนื่องจาก เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง และติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   เรวดี…ภาพ / ข่าว