ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 นายพลขัย ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงสง่า  โรงเรียนบ้านถ่อน        (คุรุราษฎร์สามัคคี) โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ) โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา โรงเรียนค้อเขียวพิทยาภูมิ โรงเรียนห้วยเหล็กไฟ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม  เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางและมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งขาติ   ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)