สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๔

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา    นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และประกาศผลสอบ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และประกาศผลสอบ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ วิชาที่สอบประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ จากการเยี่ยมและให้กำลังใจพบว่าสนามสอบทุกสนามได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test)  วัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นำผลการสอบไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และนำผลการทดสอบไปใช้ในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนระดับชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าวและเพื่อให้โรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้โรงเรียนนำจุดบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่สูงขึ้น จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีโรงเรียนในสังกัดสนใจร่วมการทดสอบทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เป็นจำนวนมาก