ผอ.สพป.กระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 สนามสอบอำเภอเกาะลันตา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สนามสอบโรงเรียนบ้านร่าปู และโรงเรียนบ้านหลังสอด โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอ พร้อมคณะครูประจำสนามสอบให้การต้อนรับ พบว่าภาพรวมการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนมีความตั้งใจทำแบบทดสอบ ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-2019 อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าสอบทุกคนต้องมีผลการตรวจ ATK เป็นลบ
ทั้งนี้ การจัดสอบ O-NET ในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 46 โรงเรียน สมัครสอบ 30 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 65.21 จำนวน 16 สนามสอบ นักเรียนสมัครสอบ จำนวน 575 คน จำนวนห้องสอบ 30 ห้อง ดำเนินการสอบในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าว…พัชรี ชอบงาม / ภาพ…เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.กระบี่