สพป.กระบี่ และโรงเรียนในสังกัด ลงนาม MOU ความร่วมมือดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ โดยมี นายวรวิทย์  แหลมสัก นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่   เป็น ตัวแทน   และหลังจากนั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด อำเภอเมืองกระบี่  จำนวน 4  โรงเรียน ได้ลงนามความร่วมมือกับนายก่อเดช  ยะลา สาธารณสุขอำเภอเมืองกระบี่ และโรงเรียนอีก 31 โรง    ลงนามความร่วมมือกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่โรงเรียนอยู่ในพื้นที่

        ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นกิจกรรมการแสวงเครือข่ายความร่วมมือ โครงการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ซึ่งจะดำเนินการทุกโรงเรียนในสังกัด โดยยึดอำเภอเป็นฐาน จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปว่าโรงเรียนมีแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนในระหว่างการเรียนการสอนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานสาธารณสุขทั้งในระดับอำเภอและระดับตำบล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( COVID-19) ซึ่งวันแรกของโครงการเป็นการดำเนินการของอำเภอเมืองกระบี่