สพป.ภูเก็ต ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการยุวชนคนเกษตร

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมชี้แจงโครงการยุวชนคนเกษตร ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน ในการช่วยเหลือเยาวชน ที่มีปัญหาด้านการศึกษา ขาดโอกาส หลุดออกจากระบบการศึกษา เนื่องด้วยสถานภาพเศรษฐกิจหรือปัญหาครอบครัว ผ่านโครงการยุวชนคนเกษตร “สร้างคนดีในสังคม”ให้มีทักษะพื้นฐานด้านการเกษตร พร้อมพัฒนาถึงระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่ เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวโรงเรียนระดับมัธยม จากสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โดยมีคุณเชิญพร กาญจนสายะ และคุณนิติธร เทพบุตร ผู้ประสานงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชนจังหวัด ภูเก็ต ให้ความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานโครงการยุวชนคนเกษตร ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต