สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน”กิจกรรมมอบหัวใจ สายใย วันแห่งความรัก 14 กุมภา ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน”กิจกรรมมอบหัวใจ สายใย วันแห่งความรัก 14 กุมภา ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ควบคู่กับการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนและครอบครัว ในการช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  ตามความเหมาะสม รวมทั้งก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ อันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ส่งผลให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้จากประการณ์ตรง สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้เต็มศักยภาพ ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและสังคมยุคใหม่ ซึ่งในโอกาสนี้  ดร สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้เด็กพิการ  จำนวน 1,000 บาท ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม