สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

              วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  ประจำปีงบประมาณ  2565 ซึ่งการประชุมเพื่อมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชการทั้งทางด้านวินัยข้าราชการ สร้างความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดวินัย ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด  ซึ่งก่อนเปิดการประชุม ประธานในพิธีและผู้ร่วมประชุม ได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์  ร้องเพลงชาติ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจากนายอุดม อิทรเวศน์วิไล อดีตผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2