รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่สถานศึกษา

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่สถานศึกษา เพื่อประเมินและเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดจำรุง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตามมาตรการความปลอดภัย พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารและครูในการดูแลลูก ๆ นักเรียนต่อไป