สพป.พัทลุง เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางอำภา เวชสารศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 2 นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เครือข่ายละ 2 คน และคณะทำงาน/วิทยากร รวม จำนวน 35 คน โดยการประชุมในครั้งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2