สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือมีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณ เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นำโครงการจิตอาสาพระราชทานมา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด