สพป.ยโสธร เขต 2 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติ ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ทั้ง 4 ด้าน 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส 3) ด้านคุณภาพ 4) ด้านประสิทธิภาพ รวมถึงเครื่องมือติดตามการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ยโสธร เขต 2 ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย ทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2