สพม.ลปลพ ร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชนด้านการศึกษา กฟผ.แม่เมาะ