รองเลขาฯ กพฐ. ติดตามตรวจเยี่ยมและถอดบทเรียน การบริหารจัดการคุณภาพผู้เรียนฐานสมรรถนะของโรงเรียนบ้านมะอึ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) และคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและถอดบทเรียนในการบริหารจัดการคุณภาพผู้เรียนฐานสมรรถนะ ณ โรงเรียนบ้านมะอึ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะอึในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และถอดบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาฐานสมรรถนะ ซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรสถานศึกษา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลในชั้นเรียน รวมทั้งศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นที่เกิดขึ้นในตัวของผู้เรียนทุกคนในสถานศึกษา โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ร่วมเข้าประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom เพื่อติดตามโครงการในครั้งนี้ด้วย