ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ผักออร์แกนิก “เสลี่ยงทองออร์แกนิค”

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30  น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้ผักออร์แกนิก “เสลี่ยงทองออร์แกนิค” โดยมีนางสมพิศ วิสิทธิ์ ครู รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้ายเสลี่ยงทอง กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านอาชีพ ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจาก โครงการ CONNEXT ED สานอนาคตการศึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยมีประธานเครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ