โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร ในวันที่นักเรียน กลับมาสู่การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ พร้อมกับวิถีชีวิตใหม่

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สังกัดสพป.กรุงเทพมหานคร ในวันที่นักเรียน กลับมาสู่การจัดการเรียนการสอนแบบปกติ พร้อมกับวิถีชีวิตใหม่ ต้องชื่นชมความเอาใจใส่ของคุณครูที่ทำให้กระบวนการเรียนรู้แบบปกติของโรงเรียนสามารถเดินหน้าในช่วงรอยต่อของการเรียนแบบ On demand ในระดับชั้นอนุบาล ต่อยอดได้อย่างแนบเนียนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วันนี้นักเรียนอนุบาล Active Learning ด้วยเทคนิคการทดลอง และการสาธิต ของคุณครูกับการบูรณาการ ในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ชื่นชมจากใจจริง
#ActiveLeanning
#บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
#ที่นี่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

#สพปกรุงเทพมหานคร

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)