สพม.ร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ในการลงพื้นที่ถอดบทเรียนการนิเทศ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่ห้องเรียน ครั้งที่ ๑

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรม (สบน.) สำนักบริหารความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา (สบว) และหน่วยศึกษานิเทศก์ (ศนฐ.) ในการลงพื้นที่ถอดบทเรียนการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่านแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่นสู่ห้องเรียน ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนบ้านมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ