สพป.ยส.2 ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนในทุกๆด้าน อาทิเช่น ด้านสาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ครั้งที่ 5/2565 ณ บ้านนากลาง ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2