สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน บัญชี ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน บัญชี ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน ระบบบัญชีหน่วยงานย่อย ระบบควบคุมทางการเงิน ซึ่งมีข้าราชการครูในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา เข้ารับการอบรม โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 รุ่นที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 รุ่นที่ 3 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ วิทยากร ประกอบด้วย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางเพ็ญศรี บุญจันทร์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 นางจุฑารัตน์ เรืองมณีวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นางสาวละมุด ไชยโพธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว