ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่มืออาชีพ ศูนย์เครือข่ายอำเภอบำเหน็จณรงค์

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่มืออาชีพ พร้อมด้วย นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่มอำนวยการ,ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ท่านประธานได้ให้โอวาทและบรรยายพิเศษ โดยมีนายสุวิทย์ แก้วเพชร ประธานศูนย์เครือข่ายผู้บริหารอำเภอบำเหน็จณรงค์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ เจตคติ ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี ต่อเพื่อนร่วมงาน และเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในด้านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอบำเหน็จณรงค์ วิทยากร ได้แก่ นายปรีชา ไทยแท้ ผอ.โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนอำเภอบำเหน็จณรงค์ จำนวน 51 คน ณ โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ