พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดพิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นศูนย์พักคอย แก่ผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID- 2019 และมีการส่งคืนพื้นที่อาคารสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษามีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิมเป็นต้น ซึ่งมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้รับเงินพระราชทานเพิ่มเติม จำนวน 2 โรงเรียน เป็นเงิน จำนวน 174,100 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 1. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จำนวน 151,000 บาท 2. โรงเรียนน้ำริดวิทยา จำนวน 23,100 บาท โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมีนางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก