สพม.สงขลา สตูล “ปฐมนิเทศนักศึกษาปริเญญาโท จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ “

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ปฐมนิเทศนักศึกษาปริเญญาโท จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล