โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สังกัด สพป กรุงเทพมหานคร โดยนางสุนิพา ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู จัดกิจกรรมส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ดำเนินการสอนเรื่องมารยาทไทยและประชาสัมพันธ์ข้อดีของการสวมใส่ผ้าไทยให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยจัดกิจกรรมหน้าเสาธงใช้เวลาประมาณ 15นาทีก่อนเข้าเรียน

วัฏจักร ประมวลศิลป์
Latest posts by วัฏจักร ประมวลศิลป์ (see all)