สพม.สงขลา สตูล” นิเทศติดตามการดำเนินงานครู CS ของโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา “

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มอบหมายให้นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อมด้วยนางจิตรา ซุ่นซิ่ม นางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยง และนางสาวปฤษณา แจ้มแจ้ง ศึกษานิเทศก์ ประจำสหวิทยาเขต สองทะเล นิเทศติดตามการดำเนินงานของครูผู้ร่วมนิเทศ (Co-Supervisor ) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า ครู CS ของโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ผลจากการนิเทศติดตาม สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา มีการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาโรงเรียนในมิติด้านการพัฒนางานวิชาการดังนี้ ด้านครูผู้สอน ครูมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามตัวขี้วัดและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้แผนการจัดการเรียนรู้ มีการนำกระบวนการ Active Learning มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของคุณครูสุนันทา ผอมเอียด ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตรงตามตัวชี้วัด นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการและแสดงพฤติกรรมได้ตามที่ตัวชี้วัดกำหนด รวมทั้งครูใช้คำถามที่กระตุ้นให้นักเรียนคิด และแสดงความคิดเห็นตลอดทั้งชั่วโมง รวมทั้งคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ทั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตรงตามตัวชี้วัดและนำกระบวนการ Active learning มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออก กล้าตอบคำถาม กล้าแสดงความคิดเห็น และที่สำคัญนักเรียนได้ปฎิบัติจริงเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ด้านกระบวนการวัดและประเมินผลครูสามารถออกแบบการผลและประเมินผลได้ตรงตามตัวชี้วัด มีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน ขอชื่นชมท่านผู้บริหาร และคณะครูทุกท่าน ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน เพื่อให้นักเรียนได้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข