สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ จัดอบรมออนไลน์ กิจกรรม “สร้างวินัย ใฝ่การออม ปลอดหนี้สิน” ผ่านระบบ Zoom meeting

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์ กิจกรรม “สร้างวินัย ใฝ่การออม ปลอดหนี้สิน” ผ่านระบบ Zoom meeting ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการเงินและชีวิตความเป็นอยู่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่ประสบปัญหาด้านการเงินและหนี้สิน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และต้องมีแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความมั่นคงยั่งยืน สามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจัดทำกิจกรรม “สร้างวินัย ใฝ่การออม ปลอดหนี้สิน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ข้าราชการยุคใหม่ อยู่อย่างไรให้ปลอดหนี้”และนายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ หัวข้อ “รู้หลักการออม กับสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก” ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครูบรรจุใหม่ อายุราชการระหว่าง 1-5 ปี และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน