มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล มอบเงินสนับสนุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากมูลนิธิไกรสิทธิ การกุศล ตามที่ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ของนักเรียน จากมูลนิธิไกรสิทธิ การกุศล ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่าง ๆ โดยในคราวที่มูลนิไกรสิทธิการกุศล ได้เดินทางมามอบผ้าห่มให้กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา ซึ่งโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมและจากความช่วยเหลือ ประสานงานของผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 4 ทำให้โรงเรียนมีโอกาสนำเสนอโครงการพัฒนาและปรับปรุงคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน และได้รับการอนุมัติงบประมาณจากมูลนิธิให้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 ชุด เป็นเงิน420,000 บาท โดยมี คุณอดิสรณ์ กีรติศักดาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล คุณตู้ เว่ย ยี่ รองหัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิฯ คุณฟู่ โล่ ฉี่ ผู้ช่วยฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบเงินสนับสนุนดังกล่าว และมีพันเอกสุนทร กำลังมาก ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 4 และนายชัยยนต์ มาไขยนาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสาววิไล อ่อนตานา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะครู นักเรียนโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ร่วมรับมอบในครั้งนี้