สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวศิริพร แทนทด ศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา โรงเรียนบ้านห้วยยาง โรงเรียนวัดเนินเขาดิน โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน โรงเรียนวัดท่ากง โรงเรียนวัดคลองชากพง โรงเรียนบ้านสองสลึงโรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม และโรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒