สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายพชรพล จ่าพุลี รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมให้ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒