สพป.ระยอง เขต ๒ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยรอบด้าน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ และนายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยรอบด้าน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามลำดับ ดังนี้ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล, สุนทรภู่ และกรมหลวงชุมพรรุ่นที่ ๒ เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา, เขาชะเมา และวังจันทร์ เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-สังคม ด้านจิตใจ และด้านสติปัญญา จัดกิจกรรมพัฒนาการครอบคลุมทุกด้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อการพัฒนาการสมวัย ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สพป.ระยอง เขต ๒