สพม.เชียงใหม่ อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ โดยมีทีมวิทยากรจากองค์การค้าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

ข่าว/ภาพ.งานส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สพม.เชียงใหม่