สพม.ร้อยเอ็ด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SGS ในรูปแบบออนไลน์ (Cisco WebEx Meeting)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SGS ในรูปแบบออนไลน์ (Cisco WebEx Meeting) เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้มีความรู้ ความเข้าใจในงานทะเบียน-วัดผล และสามารถส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ได้อย่างถูกต้อง ทันตามกำหนด โดยมี นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรประกอบด้วย นายสุดเขตต์ สินธุรัตน์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ดร.พรพรรณ สีละมนตรี ศึกษานิเทศก์ และ นางสาวธาริณี มลารวม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ