การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา “มุ่งประสาน ทำความดี ด้วยหัวใจ”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา “มุ่งประสาน ทำความดี ด้วยหัวใจ” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา “มุ่งประสาน ทำความดี ด้วยหัวใจ”  (โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง , โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ , โรงเรียนบ้านหนองยาง , โรงเรียนบ้านพระครูน้อย) อบรมระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาลูกเสือ-เนตรนารี ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารี น้อมนำหลักการและวิธีการของโครงลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีลูกเสือ-เนตรนารี เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์     นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง นางประกอบ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ นายพัทยา ทวยเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง และนายสุรเชษฐ สุนทรมนูกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระครูน้อย

ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตร และพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจึงได้กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ และได้ขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ

โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง , โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ , โรงเรียนบ้านหนองยาง และโรงเรียนบ้านพระครูน้อย อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา“มุ่งประสาน ทำความดี ด้วยหัวใจ” ขึ้นในครั้งนี้