แนะแนวการเข้าเรียนต่อสายอาชีพ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด เพื่อให้รับทราบ สร้างความเข้าใจ และวางแผนการดำเนินงานในการแนะแนวการเข้าเรียนต่อสายอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่ีงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน (ฺBLC) จะจัดแนะแนวการเข้าเรียนต่อสายอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูแนะแนว และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1