สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมคณะจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโรงเรียนคุณ๓ษฑ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานการประชุมคณะทำงาน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ร.ร.คุณภาพ  แก่คณะทำงานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดทำ VTR ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา (โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์) พร้อมเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2