สพป.พัทลุง เขต 2 ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 พร้อมด้วย     นายสมบูรณ์ ไชยกาฬ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายถาวร หนูสงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน นางจุไรรัตน์ จำนง ผู้อำนวยการบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) คณะกรรมการฯ และนายศุภชัย การนาดี  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาฯ นายชัยกฎ พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมดินสอ และ นายมารุส หมาดเต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนางคำ