สพป.ตรัง เขต 1 จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 น. นางชุลีกร  ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2563  ซึ่ง สพป.ตรัง เขต 1 ได้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2554 จนถึงปีปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 9 รุ่น รวม 132 โรง ตามเกณฑ์ของโครงการ และในปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 23 โรงเรียน โดย นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1