สพม.ลปลพ ร่วมประเมิน และคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียนพระราชทาน