สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้ นโยบาย จุดเน้น สพฐ.และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปี 2564 ณ ศูนย์สอบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) รายงานผลการดำเนินงานฯประจำปี 2564 การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 และเรื่องเพื่อพิจารณา แผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ร่างคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ และกรอบแนวคิดการประเมินโครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ในการนี้ได้เชิญรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมด้วย ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2