การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวาลา ๑ ปี

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการ​สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี ​เขต​ ๒ เป็นประธานคณะกรรมการ​การประเมินสัมฤทธิผล​การปฏิบัติงาน​ใน​หน้าที่​ตำแหน่ง​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๔ ราย ได้แก่..๑. นายแผน โสดาโคตร ผู้อำนวยการ​โรงเรียนบ้านคลองห้า (ราษฎร์บำรุง) ๒. นายชาตรี สรรพโส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสหกรณ์​รังสรรค์ ๓. นายบุญส่ง ทุมมี ผู้อำนวยการ​โรงเรียนวัดหนองโรง ๔.นางสาวศิริญญา ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี โดยมีนายบุญรวม สังข์​น้อย อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดร่องแซงฯ , นายอาณัติ​ พิกุลแก้ว ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​วัึดหนองโพธิ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ และนายวรวิชญ์ คำพุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม กรรมการและเลขานุการ โอกาสนี้ นางวัชรากร เคยบรรจง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, นางปาจรีย์ สังข์วงษา ศึกษานิเทศกื ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ทีม Coaching. ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจ ณ ห้องประชุม​โรงเรียนบ้านคลองห้า (ราษฎร์บำรุง)​ ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี