สพป.ยโสธร เขต 2 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อรับทราบนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติ ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ทั้ง 4 ด้าน 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาส 3) ด้านคุณภาพ 4) ด้านประสิทธิภาพ รวมถึงเครื่องมือติดตามการประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.ยโสธร เขต 2 ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2