สพฐ. มอบโล่โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลป ผู้ตรวจการลูกเสือ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้แทนจากโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ เข้าร่วม ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

นายอัมพร พินะสา (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สกก.สพฐ.) ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด เพื่อเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือ และเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ของโรงเรียนอื่น ๆ ซึ่งมีโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวนทั้งสิ้น 137 โรงเรียน

สพฐ. จึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือขึ้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนผู้เรียนสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อนกิจการลูกเสือให้เจริญก้าวหน้า พร้อมเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมลูกเสือภายในโรงเรียน เข้ากับยุคสมัย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง เหมาะสมกับบริบทสังคมยุคปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งจัดให้มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ทั้ง 137 โรงเรียน อีกด้วย

“การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสือมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากวิชาลูกเสือที่มีลักษณะการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ผู้เรียนจะได้ลงมือทำ และได้ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อยากให้โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ มีการดำเนินงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน โดยใช้การเรียนรู้แบบ Active Learning มาบูรณาการและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์การเรียนการสอนในปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้กับนักเรียนในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว