การประชุมซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>>วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 14:00น. นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ทุกคน ร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพิจารณา ให้มีความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3