สพป.กระบี่ ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

วันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมทีมบริหาร สพป.กระบี่ ประกอบด้วย นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน  ติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาเครื่องมือแบบติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานแต่ละระดับ  โดยรูปแบบการติดตามผลการดำเนินงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษาจะเป็นรูปแบบ Online และ Onsite

ทั้งนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายแต่ละระดับและจัดทำเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานฯ  โดย สพป.กระบี่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” และกำหนดพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ค่านิยมองค์กร  โดยได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สู่การปฏิบัติ “สพป.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” และได้แจ้งให้สถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา