สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา  ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบการดำเนินการรายงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ  ร่วมประชุมรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ e-MES ผ่านโปรแกรม ZOOM meeting  เพื่อให้การรายงานผลการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องปฏิบัติการ ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด