วันที่ 22 สพม.ลปลพ ร่วมประเมินนักเรียน และโรงเรียนพระราชทาน