สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการ ศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ระดับสนามสอบ RT ป.1,NT ป.3 ผ่านระบบ Video Conference

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ระดับสนามสอบ(ประธานสนามสอบและกรรมการ ทุกสนาม) ผ่านทางระบบออนไลน์ Video Conference(ด้วยโปรแกรม Webex การบริหารการจัดการการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 โดยมี น.ส.สมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางวาสนา เชื้อจำรูญ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบฯ ประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินการจัดสอบ ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3