เปิดบ้านวิชาการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2564


22 กุมภาพันธ์ 2565 : งานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรม “เปิดบ้านวิชาการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2564” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ นายประวิทย์ ปวีณเกียรติคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กลุ่มบริหารวิชาการ ได้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1) เพื่อให้นักเรียนที่เรียนห้องเรียนพิเศษได้มีการเรียนรู้และมีการพัฒนาทักษะทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อให้นักเรียนมีเวทีในการแสดงออกเชิงวิชาการจากการเรียนรู้ในหลักสูตรและสามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการ และมีทักษะในการสื่อสารและได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ ของตนเอง และ 3) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนการกล้าแสดงออกที่สร้างสรรค์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และผู้ปกครองกับโรงเรียน จากการดำเนินงานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการทำกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับโครงการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพมา ซึ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นักเรียนเกิดทักษะที่จำเป็นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และมีผลงานที่สะท้อนถึงการเรียนรู้ในหลายด้าน ดังนั้น การจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ด้วยระบบออนไลน์ นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง กล้าแสดงออกด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการด้านต่าง ๆ ดังนี้ การจัดแสดงนิทรรศการของห้องเรียนพิเศษ จำนวน 12 ห้องเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการ 11 รายการ ดังนี้ 1. กิจกรรม English quizzes2. กิจกรรมคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น3. กิจกรรมคัดลายมือภาษาเกาหลี4. กิจกรรมคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น5. กิจกรรมเปิดป้ายจับคู่ศัพย์วิทยาศาสตร์ ม.16. กิจกรรมเปิดป้ายจับคู่ศัพย์วิทยาศาสตร์ ม.27. กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1 และ ม.28. กิจกรรม เกม 249. กิจกรรมคณิตศิลป์10. กิจกรรมตอบคำถาม11. กิจกรรมนวัตกรรมคณิตศาสตร์สิ่งประดิษฐ์/โปสเตอร์/เกม และในโอกาสนี้ นางปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการของห้องเรียนพิเศษ ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี

#ภาพ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

ข่าว : นางพัชรินทร์ แสนแปง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ