สพม.เลย หนองบัวลำภู ขับเคลื่อนนโยบายการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานในการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา เพื่อส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโดยให้โรงเรียนในสังกัดที่อยู่ในข่ายจำนวน 37 โรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธาน และจัดส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ให้ดำเนินการลงทะเบียน เข้าใช้งานในระบบ Application “พาน้องกลับมาเรียน” และ เว็ปไซต์ http://dropout.edudev.in.th และรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบ Application “พาน้องกลับมาเรียน

กำหนดแผนงาน วินิจฉัยและแก้ปัญหา ในการติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา.ประสานผู้ปกครอง และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนให้นักเรียนได้กลับเข้าสู่สถานศึกษาที่เหมาะสม..ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมระดมทุน และทรัพยากร เพื่อให้ความความช่วยเหลือตามความเหมาะสม  ดำเนินการ รวบรวม ข้อมูล/จัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบและรายงานในระบบ “พาน้องกลับมาเรียน” และตรวจสอบ ติดตาม การรายงานข้อมูลในระบบ “พาน้องกลับมาเรียน” ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ให้แล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

……………………………………………………….

ขอขอบคุณข้อมูลจากนางชลันดา ดวงไพชุม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ