สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รับการตรวจ ติดตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1)  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกระทรวงศึกษาธิการ และการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1 – 2 ระดับ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และรับการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลัก และการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning) จาก ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สพฐ. รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1

โดยจะลงพื้นที่ตรวจ ติดตามนโยบายและจุดเน้น เรื่อง การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป