เลขาธิการ กพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT TALENT ภาครัฐ ปี 2565 ผ่านแพลตฟอร์ม True Vroom Live โดยมี ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณกรกช นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี รวมถึงผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมในการเปิดการอบรมออนไลน์ครั้งนี้ด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ “มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี” จัดการอบรมออนไลน์หลักสูตร ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 2 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ True Vroom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจด้าน ICT ตลอดจนการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และเพื่อยกระดับการใช้ ICT ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมในครั้งนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมจำนวน 804 คน ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี พร้อมที่จะนำไปสร้างเครือข่ายด้าน ICT ในโรงเรียนต้นสังกัดและโรงเรียนเครือข่ายต่อไป